Dienstverlening & Privacy Statement

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


 1. Definities
 • Leverancier: SterCom, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 220 48 258.
 • Afnemer: gebruiker van en contractuele wederpartij terzake van door SterCom geleverde diensten en software.
 • Softwareapplicaties: de door SterCom ontwikkelde programma’s, niet zijnde cliënt software.
 • Cliënt software: de door Leverancier aangewezen software die op door Afnemer gebruikte werkstations wordt geïnstalleerd om de door Leverancier gemaakte softwareapplicaties te gebruiken.
 • Gebruikersovereenkomst: de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst waarin de levering door Leverancier van software of diensten aan Afnemer wordt geregeld en waarin gebruiksopties, termijn, opzegging, indexering en prijs worden bepaald, als verbijzondering van hetgeen in de algemene leveringsvoorwaarden reeds is vastgelegd.
 • Application Service Provider (ASP): de door Leverancier aangewezen organisatie die Afnemer via een internetverbinding toegang verschaft tot de softwareapplicaties die door Leverancier zijn ontwikkeld en die door Afnemer op basis van de Gebruikersovereenkomst worden gebruikt.
 • Account: een door Leverancier aan Afnemer geboden toegangsrecht om de softwareapplicatie op afstand, via internet of anderszins, te gebruiken.
 • Wachtwoord: een toegangscode die door Leverancier aan Afnemer wordt verstrekt voor uitsluitend gebruik door de Afnemer.
 • Licentie: exclusief recht om cliënt software of aangekochte softwareapplicaties te gebruiken.
 • Export file: een kopie van alle door de Afnemer ingevoerde gegevens in de door de Leverancier per record geformuleerde velden van een softwareapplicatie in een door de Leverancier te bepalen formaat zonder de lay-out en context van de softwareapplicatie en zonder wachtwoordbeveiliging.
 • Runtime versie: een softwareapplicatie heeft geen netwerkeigenschappen en kan maar door één gebruiker worden opgestart.
 • Back-up file: een kopie van de softwareapplicatie, waarin zich de records bevinden die door Afnemer zijn aangemaakt. De kopie kan een read-only runtime versie betreffen, afhankelijk van de reden van de afgifte van de back-up file, zulks naar het oordeel van Leverancier.
 • Dataopslag: de door Afnemer ingevoerde gegevens in de softwareapplicaties van Leverancier.
 1. Licentie
 • Afnemer is gehouden tot afdracht van licentiekosten van softwareapplicaties aan Leverancier. Deze worden berekend per gebruikte computer. Dit wil zeggen dat één softwareapplicatie per computer mag worden geplaatst en gebruikt. Het maakt niet uit of het om een standalone computer of om een netwerk computer gaat. Bij netwerkconfiguraties is het aantal geïnstalleerde cliënts bepalend.
 • Softwareapplicaties blijven eigendom van Leverancier, ook als de licentiekosten zijn voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Afnemer mag softwareapplicaties niet wijzigen of herprogrammeren tenzij Leverancier toestemming heeft gegeven.
 • Afnemer mag softwareapplicaties niet in bruikleen aan derden afstaan.
 • Afnemer onthoudt zich van alle acties die de werking van softwareapplicaties via een ASP teniet doen of vertragen.
 • Met betrekking tot vertragingen zal Afnemer zich met name houden aan de voorgeprogrammeerde linking met betrekking tot bestanden en afbeeldingen, die in de softwareapplicaties via een ASP tot stand kan worden gebracht.
 • Leverancier heeft het recht om in netwerksituaties via een ASP afbeeldingen en bestanden uit de softwareapplicaties te verwijderen zodra deze zonder linking zijn opgenomen of zodra de links verwijzen naar wettelijk ongeoorloofde bronnen.
 • Met betrekking tot de door Leverancier ontwikkelde softwareapplicaties geldt dat deze het recht behoudt op de intellectuele eigendom, ongeacht de toestemming aan anderen om de software te gebruiken. Een uitzondering geldt in het geval de broncode aan de opdrachtgever of koper is overgedragen.
 • Door Leverancier ontwikkelde software mag niet worden gebruikt of veranderd zonder toestemming van Leverancier. Het maken van duplicaten en het verhuren van de software is niet toegestaan. Opdrachtgevers of kopers aan wie de toegang tot de broncode is overgedragen zijn niet gerechtigd deze broncode aan derden over te dragen zonder toestemming van Leverancier.
 1. Geheimhouding
 • Leverancier is gehouden tot geheimhouding in de meest strikte zin van het woord waar het gaat om de dataopslag van Afnemer in de softwareapplicaties van Leverancier.
 • Leverancier is gehouden aan derden geen enkele mededeling te doen over de dataopslag van Afnemer, noch naar inhoud, noch naar strekking, behoudens de gevallen waarin Leverancier daartoe wordt gedwongen door de wet of krachtens een rechterlijke uitspraak.
 • Leverancier heeft het recht om de dataopslag van Afnemer op correcte invoer te controleren, met inachtneming van de geheimhoudingsplicht jegens Afnemer. Leverancier heeft niet het recht de dataopslag op inhoud te controleren en zal zich van toetsing onthouden.
 • Leverancier draagt er door middel van wachtwoordbeveiliging zorg voor dat derden geen inzage kunnen hebben in de dataopslag van Afnemer.
 • De geheimhoudingsplicht van Leverancier blijft na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst gehandhaafd.
 1. Totstandkoming overeenkomst
 • Leverancier en Afnemer hebben een overeenkomst zodra een schriftelijk stuk met die strekking wordt getekend of een mondelinge afspraak wordt gemaakt.
 • De overeenkomst komt ook tot stand als Afnemer een softwareapplicatie in gebruik neemt en langer dan één maand blijft gebruiken.
 • Een overeenkomst heeft in beginsel een looptijd van minimaal één jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Zonder opzegging wordt de geldingsduur van de overeenkomst automatisch met één jaar stilzwijgend verlengd.
 • Leverancier heeft minimaal het recht de tarieven bij iedere verlenging van een overeenkomst aan te passen.
 • Leverancier is gerechtigd de tariefsverhogingen van de Application Service Provider door te berekenen aan Afnemer. Leverancier is niet gehouden de tariefverhogingen van de Application Service Provider te expliciteren, doch slechts aan te tonen dat deze tariefsverhogingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
 1. Einde overeenkomst
 • Een tussen Afnemer en Leverancier geldende overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voordat de overeenkomst automatisch wordt verlengd worden opgezegd door zowel Afnemer als Leverancier.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Bij misbruik van een softwareapplicatie door Afnemer kan Leverancier de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opzegtermijn beëindigen.
 • Bij het einde van de overeenkomst heeft Afnemer recht op een export file van de dataopslag zoals deze door Afnemer is ingevoerd in de door deze gebruikte softwareapplicatie.
 • De overeenkomst eindigt als aan één van beide partijen surseance van betaling wordt verleend of één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard.
 • In geval van misbruik van de softwareapplicatie kunnen door Leverancier kosten in rekening worden gebracht voor de beschikbaar te stellen export file.
 • De export file wordt geleverd aan Afnemer via het laatst bekende e-mail adres of het laatst bekende postadres.
 1. Verplichtingen bij aangekochte softwareapplicaties
 • Leverancier levert de softwareapplicatie op één van de gangbare mediadragers en stelt indien nodig één of meer wachtwoorden ter beschikking om de softwareapplicatie te gebruiken.
 • Afnemer is verantwoordelijk voor de aankoop, registratie en installatie van de cliënt software.
 • Op verzoek van Afnemer kan Leverancier de verantwoordelijkheid voor de aankoop, registratie en installatie van de cliënt software op zich nemen, tegen vergoeding van de daarvoor geldende kosten, waaronder in elk geval de licentiekosten van de cliënt software.
 1. Verplichtingen bij softwareapplicaties waarvan de toegang wordt verkregen via een Application Service Provider
 • Leverancier zorgt voor toegang tot de softwareapplicatie via het beschikbaar stellen van een account.
 • Leverancier zorgt voor automatische back-ups van de door Afnemer gebruikte softwareapplicaties.
 • Afnemer kan verzoeken om toezending van een back-up file. Afnemer is gehouden de kosten die Leverancier hiervoor in rekening brengt te vergoeden.
 • Afnemer dient zijn Gebruikersgegevens in de softwareapplicatie altijd volledig in te vullen en up to date te houden. Het hier vermelde e-mail adres of postadres wordt gebruikt als basis voor de door Leverancier ten uitvoer te leggen verplichtingen. Het niet vermelden van een geldig en actueel e-mail adres of postadres ontslaat Leverancier van deze verplichtingen.
 • Afnemer is verantwoordelijk voor de aankoop, registratie en installatie van de cliënt software.
 • Op verzoek van Afnemer kan Leverancier de verantwoordelijkheid voor de aankoop, registratie en installatie van de cliënt software op zich nemen, tegen vergoeding van de daarvoor geldende kosten, waaronder in elk geval de licentiekosten van de cliënt software.
 1. Bepalingen ten aanzien van softwareapplicaties via een Application Service Provider
 • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor toegang tot het internet. Onder die verantwoordelijkheid valt onder andere dat voldoende bandbreedte ter beschikking staat die het mogelijk maakt de softwareapplicaties van Leverancier een goede performance te kunnen bieden.
 • Leverancier is niet verantwoordelijk voor uitval van het internet en de gevolgen die zulks heeft voor de beschikbaarheid van softwareapplicaties van Leverancier.
 • Leverancier is niet verantwoordelijk voor de uitval van de dienstverlening of vermindering van de performance van de Application Service Provider.
 1. Betalingen
 • Betaling van het tarief zoals overeengekomen in de Gebruikersovereenkomst dient vooraf te geschieden per maand in de eerste week van de betreffende maand bij wijze van automatische incasso, tenzij anders wordt overeengekomen in de Gebruikersovereenkomst.
 • Indien de betaling niet volgens tijdschema wordt ontvangen dan wel in de tweede week van de maand niet is ontvangen is de Leverancier gerechtigd de dienstverlening op te schorten tot het moment dat Afnemer het tarief volgens afspraken heeft voldaan.
 • Tijdens een opschorting blijft Leverancier gebonden aan de aangegane contractuele verplichtingen, waarbij het bedrag van de achterstallige betalingen worden vermeerderd met een rente van 8% .
 • Leverancier is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen als Afnemer haar betalingsverplichting niet nakomt. Leverancier is gerechtigd de aanmaning tot betaling te doen via het laatst bekende e-mail adres van Afnemer.
 1. Aansprakelijkheid
 • Leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik de softwareapplicaties die door Leverancier aan Afnemer zijn verkocht of ter beschikking gesteld via een ASP.
 • Wettelijke aansprakelijkheid beperkt zich in elk geval uitsluitend uit tot de directe schade, zulks nooit meer dan de som van de door Afnemer betaalde bedragen met een maximum van éénmaal het per jaar uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst verschuldigde bedrag en na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld onder de omstandigheid dat Leverancier tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en de ondervonden schade in redelijkheid en na onderling overleg wordt vastgesteld.
 • Leverancier is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder andere wordt onder overmacht verstaan brandschade en waterschade, maar ook verstoring van de werking van de softwareapplicaties of de dienstverlening door computervirussen, wormen e.d. alsmede het door onbevoegden gebruik maken van of binnentreden van de systemen van Leverancier.
 1. Diversen
 • Op de rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer is het Nederlands Recht van toepassing.
 • Behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen zal Leverancier na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst de gegevens van Afnemer uit haar systemen verwijderen.
 • Op alle leveringen van Leverancier zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Leverancier garandeert dat de wachtwoordbeveiliging van de broncode ter beschikking wordt gesteld aan Afnemers in geval van discontinuïteit van de bedrijfsactiviteiten van Leverancier, dan wel Leverancier draagt zorg voor een adequate exportmogelijkheid in haar softwareapplicaties, die het Afnemers mogelijk maakt alle data vanuit de softwareapplicatie te exporteren naar een algemeen bestandsformaat.